Stay hungry stay foolish

--- Steve Jobs ---

Font-end

material design for bootstrap

15/10/2016 admin 0

  Css Grid: http://mdbootstrap.com/css/layout-grid/ reponsive cho các loại màn hình. Dùng offset đề chuyển qua cột khác: .col-md-3 .offset-md-3 Page-layout: http://mdbootstrap.com/css/page-layouts/ fix về nav-bar, slidebar media: http://mdbootstrap.com/css/media/ fix ảnh, avatar, canh đều hình ảnh reponsive video figure: tên cho [Xem thêm]

Web

Module pattern in javascript

13/09/2016 admin 0

http://techtalk.vn/namespace-and-revealing-module-pattern-trong-javascript.html https://viblo.asia/hieudh/posts/eJ1vOm4QMkby http://tech.fpt.com.vn/khac/javascript-module-pattern-nd498185.html có thể dùng nhiều dấu đằng trước closure nhưng mà thường là dấu + or dấu ! vì khi ta nối nhiều file với nhau và ta k biết file nào trước [Xem thêm]

Uncategorized

Object Oriented JavaScript

12/09/2016 admin 0

3 loại object: native object in javascript: number, string, array, object, boolean. host object in a browser: cung cấp môi trường cho javascript running: document, console, element,… owner object. object key luôn luôn là string [Xem thêm]

Web

AJAX concept

12/09/2016 admin 0

Ajax stand for Asynchronous Javascript and Xml. Update HTML without load loading new webpage. Ajax không phải là tên chính thức của XmlHttpRequest Object. là 1 process sử dụng Javascript để gửi request đến server, [Xem thêm]

Web

Note JavaScript

09/09/2016 admin 0

Number, String also is a type of Object. Math.random() return value between 0 up to 1. but not include 1. compare === : so sánh 2 tham số cùng kiểu. ”5” > 3 : true, [Xem thêm]

1 2